loader

Элемент <b> используется для привлечения внимания к тексту, при этом важность или значение текста не играют роли. Текст внутри <b> отображается жирным начертанием.

Согласно спецификации HTML5, тег <b> следует использовать в качестве ПОСЛЕДНЕГО средства, когда никакой другой тег не подходит больше. В спецификации указано, что заголовки должны обозначаться тегами от <h1> до <h6>, выделенный текст должен обозначаться тегом <em> , важный текст должен обозначаться тегом <strong>, а выделенный текст обозначатся тегом <mark>.

<b> տարրն օգտագործվում է տեքստի վրա ուշադրություն հրավիրելու համար՝ առանց տեքստի կարևորության կամ նշանակության: <b>-ի ներսում ցուցադրվում է հաստ շրիֆտով:

Համաձայն HTML5 հատկորոշման, <b> թեգը պետք է օգտագործվի որպես ՎԵՐՋԻՆ միջոց, երբ ոչ մի այլ թեգը ավելի հարմար չէ: Հստակեցման մեջ նշվում է, որ վերնագրերը պետք է նշվեն <h1> մինչև <h6> թեգերով, ընդգծված տեքստը պետք է նշվի <em> թեգով, կարևոր տեքստը պետք է նշվի <strong> թեգով, իսկ ընդգծված տեքստը պետք է նշվի <mark> թեգով:

Синтаксис

Գրելաձև

<b> Текст </b> <b> Տեքստ </b>

Пример

Օրինակ

See the Pen Untitled by Erik Egnatosyan (@SansaciaCodenyx) on CodePen.

⇓Результат данного примера показан на рисунке⇓

⇓Այս օրինակի արդյունքը ցույց է տրված նկարում⇓

wbr image
Поддержка браузера дляԲրաուզերի աջակցությունը <b> элемента տարրին
Browser IE Edge Chrome Firefox Safari Opera
Version 11+ 12+ 97+ 2+ 15.2+ 82+