loader

Cвойство clip позволяет указать прямоугольник для обрезки абсолютно позиционированного элемента. Прямоугольник определяется как четыре координаты, все из верхнего левого угла элемента, который нужно обрезать. Свойство clip не работает, если установлено значение overflow: visible. Свойство clip устарело и в будущем будет заменено свойством clip-path.

clip հատկությունը թույլ է տալիս ուղղանկյուն նշել տեղադրված տարրը կտրելու համար: Ուղղանկյունը սահմանվում է որպես չորս կոորդինատ՝ բոլորը կտրվող տարրի վերին ձախ անկյունից: clip հատկությունը չի աշխատում, եթե գործում է է overflow: visible: clip հատկությունը հնացած է և փոխարինվում է clip-path հատկությամբ:

Синтаксис

Գրելաձև

clip: auto; Все элементы видны полностью
clip: rect(11px, 420px, 130px, 80px); ⟿ Обрезает картинку сверху(11px), справа(420px), снизу(130px) и слева(80px).
clip: auto; Բոլոր տարրերն ամբողջությամբ տեսանելի են
clip: rect(11px, 420px, 130px, 80px); ⟿ Կտրեք պատկերը վերևից (11px), աջից (420px), ներքևից (130px) և ձախից (80px).

Пример

Օրինակ

See the Pen clip by Erik Egnatosyan (@SansaciaCodenyx) on CodePen.

⇓Результат данного примера показан на рисунке⇓

⇓Այս օրինակի արդյունքը ցույց է տրված նկարում⇓

clip image

Также у тега clip есть следующие под. теги

Поддержка браузера дляԲրաուզերի աջակցությունը clip элемента տարրին
Browser IE Edge Chrome Firefox Safari Opera
Version 6+ 12+ 4+ 2+ 3.1+ 10+
Notes