loader

Элемент <em> выделяет важный фрагмент текста, на который стоит обратить внимание пользователям и поисковым машинам. Браузеры отображают текст внутри тега курсивным начертанием. Тег <em> является элементом логической разметки в отличие от тега <i>, который имеет такой же визуальный эффект (курсивное начертание), но при этом не несет смысловую нагрузку. Программа чтения с экрана будет произносить слова <em> с ударением.

<em> տարրը ընդգծում է տեքստի մի կարևոր հատված, որի վրա պետք է ուշադրություն դարձնեն օգտատերերն ու որոնման համակարգերը: Բրաուզերները թեգի ներսում տեքստը ցուցադրում են շեղ տառերով: <em> թեգը տրամաբանական նշագրման տարր է, ի տարբերություն <i> թեգի, որն ունի նույն տեսողական էֆեկտը (շեղագիր), բայց չի կրում իմաստային ծանրաբեռնություն։

Синтаксис

Գրելաձև

<em>Текст</em> <em>Տեքստ</em>

Пример

Օրինակ

See the Pen Untitled by Erik Egnatosyan (@SansaciaCodenyx) on CodePen.

⇓Результат данного примера показан на рисунке⇓

⇓Այս օրինակի արդյունքը ցույց է տրված նկարում⇓

wbr image
Поддержка браузера дляԲրաուզերի աջակցությունը <em> элемента տարրին
Browser IE Edge Chrome Firefox Safari Opera
Version 11 12+ 4+ 2+ 15.2+ 82